Logo AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) Homeopathie Ede
Betalingsvoorwaarden AVIG

Betalingsvoorwaarden AVIG

Betalingsvoorwaarden voor Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG)

1/ Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de homeopathisch arts (kortweg de arts) en de patiënt inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht, verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

2/ De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1. aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult contant of per pinbetaling te worden voldaan.

3/ Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet contant betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.

4/ Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.

5/ Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.

6/ Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan of dat anders onverwijld tot incasso van de vordering zal worden overgegaan. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.

7/ Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, wordt de inning van het verschuldigde bedrag uit handen gegeven en tot incasso overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.

8/ Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.

Deze betalingsvoorwaarden AVIG zijn
gedeponeerd bij de Rechtbank te 's Gravenhage 
op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.